سیاست ترویج زایمان طبیعی موثر بوده است

کد مطلب 10004 1399-10-01 16:08
زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه

سیناپرس/ گسترش روزافزون درخواست برای سزارین در کشور ما بالاخص در سال های اخیر، مسوولان کشور را به اجرای سیاست هایی برای تشویق زایمان طبیعی وادار کرد. نتایج یک تحقیق میزان موفقیت این طرح و راهکارهایی برای بهبود آن را ارائه داده استسیناپرس/ گسترش روزافزون درخواست برای سزارین در کشور ما بالاخص در سال های اخیر، مسوولان کشور را به اجرای سیاست هایی برای تشویق زایمان طبیعی وادار کرد. نتایج یک تحقیق میزان موفقیت این طرح و راهکارهایی برای بهبود آن را ارائه داده است.

سلامت زنان در همه دوران زندگی و بـه ویژه در دوران باروری، از اولویت های نظام سلامت در تمامی کشورهاست و شاخص های سلامت زنان در دوران باروری و زایمان، ازجمله نشانگرهای وضعیت سلامت جامعه و توسعه یافتگی محسـوب می شود.

حاملگی و زایمان، از مراحل حساس و پرتنش در زندگی زنان بوده و همواره یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده زندگی آن ها محسوب می گردد. ازاین رو، در این دوران پرمخاطره و تنش زا، زنان به مراقبت و حمایت های بیشـتر و باکیفیت تری نیازمند هستند.

بنابر نظر متخصصان، زایمان طبیعی به عنوان بهترین روش زایمان شناخته شده، ولی متأسفانه طی سالیان اخیر، شیوع این نوع زایمان به دلیل گسـترش و ترویج سـزارین کاهش یافته و به یکی از مسائل اصلی بهداشت عمومی تبدیل شده است.

شـیوع سزارین براساس پیشنهاد سـازمان جهانی بهداشت نباید بیش از 15 درصد کل زایمان ها باشد. براساس نتایـج مطالعات انجام گرفته، متأسفانه آمار سزارین در ایران بسیار بالا است، به طوری که در سال های اخیر، افزایش سزارین در ایران و عوارض ناشی از آن، تبدیل به یکی از نگرانی ها و دغدغه های مسوولین بهداشتی نظام سلامت شده و سیاست ها و برنامه های مختلفی نیـز برای کاهش آن مـورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این سیاست ها، ترویج زایمان طبیعی است.
در این رابطه، تحقیقی توسط دانشـگاه علـوم پزشکی تبریـز و دانشکده علـوم پزشـکی سـراب انجام شده است که در آن، سیاست ترویج زایمان طبیعی در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و موفقیت های آن ارزیابی شده است.
داده های موردنیاز محققان برای انجام این پژوهش از طریق مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مامایی وزارت بهداشت و متولیان طرح تحول سلامت، بحث های گروهی متمرکز با گروه های مختلف و بررسی اسناد وزارتی و اطلاعات بیمارستانی جمع آوری گردید.
یافته های این مطالعه براساس زمینه سیاست، محتوای سیاست، فرآیند سیاست گذاری و نقش آفرینانی که سهم به سزایی در طراحی و پیاده سازی این سیاست داشتند، طبقه بندی شدند.

 نتایج بررسی های این پژوهش نشان داد که سیاست ترویج زایمان طبیعی، مورد حمایت اکثر مسوولین سیاسی و بهداشتی کشور بوده و در راستای کاهش میزان سزارین، عملکرد قابل قبولی داشته است.
سمانه علی زاده، محقق دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکارانش در این باره می گویند: بر این اساس، در راستای سیاست های جمعیتی و پیشگیری از عوارض سزارین، حمایت و ادامه این سیاست می تواند نتایج خوبی در سلامت مادران و نوزادان و همچنین تحقق سیاست های جمعیتی داشته باشد.
آن ها در خصوص کاربرد این پژوهش در تصمیم های مرتبط با سیاست گذاری در نظام سلامت می افزایند: بهبود سیستم مستندسازی اجـرای سیاست ترویج زایمان طبیعی، توجه بیشتر به مراکز و سازمان های غیردولتـی ارائه دهنـده خدمات زایمان و توجـه بـه پایداری منابع این سیاست می تواند در موفقیت بیشـتر آن نقش مؤثری داشــته باشــد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در این تحقیق وبه گزارش سیناپرس، در راستای فرهنگ سازی هرچه بهتر این نوع زایمان، شناسایی مخاطبین و اسـتفاده از مناسب ترین و دردسترس ترین وســیله و روش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی باید مورد توجه قــرار گیرد.
به اعتقاد علی زاده و همکارانش، از مهم ترین ابزارها و روش ها برای این منظور، می توان به تلویزیون، رادیو، روزنامه، استفاده از مراقبین سـلامت، استفاده از افراد تاثیرگذار در جامعه و مناسبت های مختلف اشاره کرد.
گفتنی است این یافته های علمی پژوهشی در مجله «تحقیقات نظام سلامت حکیم» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده اند.این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :