رنگ‌بندی کرونایی پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه‌ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کش

1401\05\22 15:07:03


تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت. تهران در وضعیت نارنجی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه‌ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، شاهد کاهش شهرهای قرمز هستیم.

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ شهر کاهش یافت.

همچنین، تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسید. ‌ تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت. شهر تهران همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد..

.


بازنشر از : مهر

رنگ‌بندی کرونایی

پروتکل‌های بهداشتی

ویروس کروناتعمیر پکیج دیواری