خبرهای مرتبط با حجاب

خبرهای اخیر از حجاب

مجموعه تفریحی - توریستی معروف پلمپ شد

یک مجموعه تفریحی توریستی معروف در شهرستان آمل به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و رقص بانوان بدون حجاب پلمب شد.
بیشتر از این خبر

مجموعه تفریحی - توریستی معروف پلمپ شد

یک مجموعه تفریحی توریستی معروف در شهرستان آمل به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و رقص بانوان بدون حجاب پلمب شد.
بیشتر از این خبر