1402\01\10 08:45:59


بازنگری آیین نامه های دانشجویی در دستور کار قرار گرفت

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از بازنگری آیین نامه های دانشجویان نمونه، کمیسیون بررسی موارد خاص، انتقال دانشجویان از خارج به داخل و انتقال در دانشگاه های داخل خبر داد.

دکتر اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری برخی از آیین نامه های دانشجویی در سال جدید گفت: در سال جدید آیین نامه های دانشجویان نمونه کشوری، کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها، آیین نامه انتقال دانشجویان از خارج به داخل و آیین نامه انتقال دانشجویان در داخل را بازنگری خواهیم کرد.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: سعی خواهیم کرد تا مرداد و یا شهریورماه آیین نامه های مذکور را بازنگری و به دانشگاهها ابلاغ کنیم. وی افزود: مهمترین آیین نامه دانشجویی که سال گذشته بازنگری شد، شیوه نامه انظباطی دانشجویان بود.. .


بازنشر از : مهر

سازمان امور دانشجویان

اردوان ارژنگ

آیین نامه آموزشی