1402\02\04 07:26:49


تاکید بر ضرورت امر «پیشگیری» در مقابله با اعتیاد

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: پیشگیری از اعتیاد در رأس کارها قرار گیرد و ذیل آن مصون‌سازی، مهارت‌آموزی و فرزندپروری آموزش داده شود.

«فرهاد اقطار» معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص راهکارهای مقابله با اعتیاد، گفت: در شورای عالی مبارزه با مواد مخدر بیشترین مواردی که مصوب می‌شود در مورد درمان اعتیاد است در حالی که باید پیشگیری از اعتیاد در رأس کارها قرار گیرد.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: در راستای پیشگیری از اعتیاد باید مصون‌سازی، مهارت‌آموزی و فرزندپروری در جامعه آموزش داده شود تا در آینده شاهد کاهش آمار اعتیاد باشیم. به گفته این مقام مسئول در اعتیاد دو دسته عوامل خطرزا و محافظت‌کننده وجود دارد که باید برای کاهش آمار اعتیاد اطلاعات، آگاهی و مهارت در برابر عوامل خطرزا در بین جوانان و نوجوانان افزایش یابد و این مهم هرچه از سنین پایین‌تر آغاز شود تأثیر بیشتری خواهد داشت؛ همچنین می‌بایست عوامل محافظت‌کننده و جایگزین برای اعتیاد در کشور ایجاد شود.. .


بازنشر از : مهر

بهزیستی

پیشگیری از اعتیاد

مواد مخدر