1402\10\11 21:47:24


به دنبال احیای جدی کارخانه اسپیرال لوله سازی اهواز هستیم

مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی در بازدید از شرکت لوله سازی اهواز که به اتفاق مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد، گفت: با توجه به این که شرکت لوله سازی اهواز از شرکت های بسیار خوب در استان خوزستان بوده، برای خروج این شرکت از شرایط موجود تلاش کردیم.

علیرضا زمانپور افزود: سال قبل، لوله سازی اهواز شرکتی بود که حدود یک همت(هزار میلیارد تومان) زیان داشت با توجه به شرایطی که پیش می رود بیش از نیمی از این زیان  جبران خواهد شد.

چاره ای جز گرفتن پروژه ها نیست تا از این شرایط شرکت خارج شود.

مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی  با اشاره به قرارداد لوله اسپیرال شرکت گفت: امید است بازدهی خوبی داشته باشد و قسمتی از زیان ها  با احیای این پروژه جبران شود.

زمانپور گفت: پروژه اهواز به گوره هم برای ما بسیار مهم است و اگر بتوانیم آن را اخذ کنیم، شرکت لوله سازی اهواز از زیان دهی خارج شده و به سوددهی می رسیم. تا جایی که بتوانیم کمک می کنیم. وی افزود: به طور جدی پیگیر موضوعات باشید تا این پروژه که برنامه ریزی شده انجام شود و با روند امید بخشی که طی می شود از طریق اکسین هم کمک کرده و کار را جلو می بریم.

زمانپور گفت: به دنبال احیای جدی کارخانه اسپیرال هستیم و بر اساس بررسی ها، باید کمک شود خط تولید تقویت شود تا بتوانیم کارخانه اسپیرال را احیا کنیم.

وی افزود: در خصوص پروژه اهواز به  گوره هم هلدینگ پیگیری های خود را با معاون وزیر نفت، مناطق نفتخیز جنوب انجام داده است زمانپور گفت: حیات مجدد لوله سازی به این  پروژه بسته است و تاکیدی که در اکسین کردیم تا مالکیتی و نه کارمزدی کار کنند و تقریبا به سود دو برابری دراین شرکت رسیده ایم در لوله سازی هم چنین اتفاقی بیفتد.

.

.


بازنشر از : خبرفوری