1402\10\11 00:21:48


کشف گلوله شلیک شده در دوره مشروطه در اصفهان

گلوله توپ شلیک شده در دوران مشروطه در میدان نقش جهان اصفهان کشف شد.

گلوله توپی از قوای ‎اقبال الدوله کاشی که به سمت مجاهدین ‎مشروطه خواه در اصفهان شلیک شده بود، هنگام مرمت در دیوار مغازه‌ی آقای مقصودی در چارسوی مقصود بیک میدان نقش جهان کشف شد.

11

22

33

.

.


بازنشر از : منبع: باشگاه خب