1402\10\11 22:26:40


رودخانه خونی در روسیه!

مهر/ به گزارش دیلی میل، رودخانه ایسکیتیمکا یکی از چندین رودخانه روسیه است که دچار تغییر رنگ مرموز شده است. در حالی که مقامات منطقه کمروو سیبری در حال بررسی علت آن هستند، ساکنان محلی گفته اند که اردک ها از شنا در «آب سمی» خودداری می کنند.

به گزارش دیلی میل، رودخانه ایسکیتیمکا یکی از چندین رودخانه روسیه است که دچار تغییر رنگ مرموز شده است.

در حالی که مقامات منطقه کمروو سیبری در حال بررسی علت آن هستند، ساکنان محلی گفته اند که اردک ها از شنا در «آب سمی» خودداری می کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر