1402\10\14 08:54:11


راز بزرگ تعدادی از مردم که در خیابان فاش شد

موضوع اصلی گزارش ما معرفی و شناخت افرادی است که با شخصیت‌های دوست نداشتنی خود، زندگی‌تان را به نوعی سمی خواهند کرد.

برترین‌ها: افراد سمی در زندگی همه جا وجود دارند و از دستشان رنجور شده‌ایم.

موضوع اصلی گزارش ما معرفی و شناخت افرادی است که با شخصیت‌های دوست نداشتنی خود، زندگی‌تان را به نوعی سمی خواهند کرد چرا که حضور شخصیت‌های سمی در اطراف شما انرژی‌تان را می‌گیرد.

زهرا فکرانه و امیر نعمتی، از اعضای تحریریه برترین‌ها با حضور در خیابان نارمک تهران از شهروندان خواسته‌اند بگویند که سمی‌ترین فرد زندگی آنها چه کسی است؟.

راز بزرگ تعدادی از مردم که در خیابان فاش شد

. .


بازنشر از : برترینها