1402\02\04 01:16:25


خواص صمغ پسته

خواص صمغ پسته مجموعه: خواص مواد غذایی عصاره صمغ پسته ضد التهاب است صمغ پسته عصاره‌ای خواب آور و ضد اضطرابدر آزمون خواب آوری، زمان شروع به خواب رفتن و مدت زمان در خواب بودن 30 دقيقه پس از تزريق عصاره‌ها و مواد به روش القاء خواب با تزريق پنتوباربيتال انجام شد. رفتارهاي حركتي موش ها با آزمون جعبه باز و اثر ضد اضطرابي به روش ماز به علاوه ای، 30 دقيقه پس از تزريق بررسي شد

خواص صمغ پسته مجموعه: خواص مواد غذایی عصاره صمغ پسته ضد التهاب است   صمغ پسته عصاره‌ای خواب آور و ضد اضطرابدر آزمون خواب آوری، زمان شروع به خواب رفتن و مدت زمان در خواب بودن 30 دقيقه پس از تزريق عصاره‌ها و مواد به روش القاء خواب با تزريق پنتوباربيتال انجام شد.

رفتارهاي حركتي موش ها با آزمون جعبه باز و اثر ضد اضطرابي به روش ماز به علاوه ای، 30 دقيقه پس از تزريق بررسي شد. نتايج يک پژوهش در فاز حيوانی نشان داد: عصاره هيدروالكلي صمغ پسته بر تسهيل روند خواب‌آوري، اثر ضد اضطرابي و شل کنندگي عضلاني تاثير مثبت دارد.استاد فارماکودينامی و سم شناسی مرکز تحقيقات علوم دارويي و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در پژوهشی اثرات تزريق داخل صفاقی عصاره هيدروالكلی صمغ پسته بر شلی عضلانی، خواب و اضطراب بر روي موش سوری را مورد بررسی قرار داده است.در اين پژوهش اثر صمغ پسته بر تعادل حركتی و شل كنندگی عضلانی به دو روش ميله چرخان و بارفيكس، 30 و 60 دقيقه پس از تزريق مواد بررسی شد.در آزمون خواب آوری، زمان شروع به خواب رفتن و مدت زمان در خواب بودن 30 دقيقه پس از تزريق عصاره‌ها و مواد به روش القاء خواب با تزريق پنتوباربيتال انجام شد. رفتارهای حركتي موش‌ها با آزمون جعبه باز و اثر ضد اضطرابی به روش ماز به علاوه ای، 30 دقيقه پس از تزريق بررسی شد.يافته‌ها نشان مي‌دهد كه صمغ پسته در دوزهاي 11 و 5/0 - 25/0 گرم بر كيلوگرم به طور معنی داری اثرات خواب آوری (افزايش طي خواب در تمام دوزها و كاهش زمان شروع به خواب رفتن در دوز 1 گرم بر كيلوگرم)، اثر ضد اضطرابي در آزمون ماز به علاوه، شل كنندگي عضلانی (در آزمون بارفيكس و با دوز 1 گرم بر كيلوگرم) و كاهش فعاليت حركتی با تمام دوزها داشته است.نتايج اين تحقيق حاکی از آن است كه عصاره هيدروالكلی صمغ پسته تاثير مناسبی بر تسهيل روند خواب آوری، اثر ضداضطرابی و شلی عضلانی دارد كه ممكن است اين تركيب در كاهش اختلالات انقباضی عضلات، بی خوابی و اضطراب مؤثر باشد.عصاره صمغ پسته ضد التهاب استپژوهشی در ایران نشان می‌دهد که عصاره صمغ پسته دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی حاد و مزمن است.یافته‌های این پژوهش که توسط محققان انجام شده حاکی از آن است که گیاه پسته اثرات ضد دردیش را از طریق گیرنده‌های مخدری (اوپیوئیدی) و هم چنین مهار پیام رسان های التهابی اعمال می‌کند.در این پژوهش، اثرات ضد دردی عصاره صمغ پسته با سه روش آزمون صفحه داغ، آزمون پیچش و آزمون فرمالین بر روی موش و اثرات ضد التهابی حاد به روش ایجاد التهاب بازایلن در گوش بررسی شده است.گزارش این پژوهشگران حاکی از آن است که در آزمون صفحه داغ عصاره صمغ پسته اثرات ضد دردی از خود نشان داده است و آنان توانسته اند با استفاده از داروی نالوکسان فعالیت نامطلوب این عصاره را مهار نمایند.گفتنی است در بررسی اثر ضد التهابی حاد، عصاره به خوبی توانسته از افزایش وزن گوش موش‌ها در اثر التهاب موضعی جلوگیری کند.پژوهشگران در پایان بررسی خود بر اثرات ضد دردی و التهابی عصاره صمغ پسته تاکید کرده اند.پژوهشگران با بیان این که گیاه پسته ایران از خانواده آلاله، دارای اثرات دارویی متعددی از جمله اثرات ضد میکروبی و ضد زخم معده است، خاطر نشان کرده‌اند: تا قبل از این پژوهش، در خصوص اثرات ضد دردی و ضد التهابی این گیاه، مطالعه‌ای صورت نگرفته بوده است. گردآوری : بخش آشپزی   منابع : isna.irhamshahrionline.ir. .


بازنشر از : بیتوته