1402\10\11 00:08:15


طراحی ناخن کریسمس با ایده های نو

طراحی ناخن یکی از راه هایی است که برای زیباتر شدن ناخن ها به خصوص برای اعیاد، جشن ها و مراسم خاص استفاده می شود.

کریسمس یکی از اعیاد مهم برای هموطنان مسیحی کشورمان است و به همین بهانه ما در این مقاله برای شما جدیدترین مدلهای طراحی ناخن برای کریسمس را گردآوری کرده ایم.

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 1

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 1

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 2

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 2

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 3

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 3

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 4

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 4

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 5

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 5

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 6

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 6

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 7

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 7

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 8

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 8

طراحی ناخن برای کریسمس - مدل شماره 9

طراحی ناخن برای کریسمس 2018 - مدل شماره 9

.

.


بازنشر از : منبع: سیمرغ