1402\01\08 18:13:02


آهنگ «چه حس خوبی» با صدای بابک جهانبخش

آخرین خبر/ متن آهنگ چه حس خوبی با صدای بابک جهانبخش: کیه که مثل یه سایه میاد هرجا که ما میریمحسودیش میشه وقتی که ما واسه همدیگه میمیریمحسودیش میشه وقتی من واست هر لحظه دلتنگمببین که واسه ی تو دارم با دنیا میجنگمچه حس خوبیه هرشب من از فکر تو بیدارم بازار بهم میگی دوست دارم من این جمله رو دوست دارممیخوام دنیا بدونه که منو تنها نمیذاریچه حسی من به تو دارم چه حسی تو به من داریچه حسی تو به من داری .

متن آهنگ چه حس خوبی با صدای بابک جهانبخش: کیه که مثل یه سایه میاد هرجا که ما میریمحسودیش میشه وقتی که ما واسه همدیگه میمیریمحسودیش میشه وقتی من واست هر لحظه دلتنگمببین که واسه ی تو دارم با دنیا میجنگمچه حس خوبیه هرشب من از فکر تو بیدارم بازار بهم میگی دوست دارم من این جمله رو دوست دارممیخوام دنیا بدونه که منو تنها نمیذاریچه حسی من به تو دارم چه حسی تو به من داریچه حسی تو به من داری ...بگیر دستامو محکمتر دل من پیش تو قرصهیه وقتایی که ویرونی دلم دوباره میپرسهتا وقتی که نفس داری هنوز اونو دوسش داریبگو هرکاری که کردش اونو تنهاش نمیذاریاونو تنهاش نمیذاری ...چه حس خوبیه هرشب من از فکر تو بیدارمبهم میگی دوست دارم من این جمله رو دوست دارممیخوام دنیا بدونه که منو تنها نمیذاریچه حسی من به تو دارم چه حسی تو به من داریچه حسی تو به من داری ....

.


بازنشر از : آخرین خبر