1402\10\11 10:19:11


آهنگ جدید سامان جلیلی از «بارون عشق» خواند

رز موزیک/ متن آهنگ جدید "بارون عشق" سامان جلیلیبارون عشق از آسمون چشمات میباره میبارهخزون فصلام پیش تو بهاره بهاره بهارهسبد سبد گل میچینم با خندت ستاره ستارهاین قلب عاشق که زدن نداره نداره ندارهدیوونگی هاتو خودم از برم ناز و اداهاتو به جون میخرم بازار من که دیگه گذشته آب از سرم من که دیگه گذشته آب از سرمطرف من باش غیر تو من بدم با همه صفرم سر تو من صدمقید یه دنیارو واست من زدم قید یه دنیارو واست من زدمیه امشبو مهمون قلب من باش زندگیم همین یه عشقو کم داشتهیشکی نمیرسه به گرد پاهاش هیشکی نمیرسه به گرد پاهاش. .

رز موزیک/ متن آهنگ جدید "بارون عشق" سامان جلیلیبارون عشق از آسمون چشمات میباره میبارهخزون فصلام پیش تو بهاره بهاره بهارهسبد سبد گل میچینم با خندت ستاره ستارهاین قلب عاشق که زدن نداره نداره ندارهدیوونگی هاتو خودم از برم ناز و اداهاتو به جون میخرم بازار من که دیگه گذشته آب از سرم من که دیگه گذشته آب از سرمطرف من باش غیر تو من بدم با همه صفرم سر تو من صدمقید یه دنیارو واست من زدم قید یه دنیارو واست من زدمیه امشبو مهمون قلب من باش زندگیم همین یه عشقو کم داشتهیشکی نمیرسه به گرد پاهاش هیشکی نمیرسه به گرد پاهاش.

.


بازنشر از : آخرین خبر