1402\01\08 12:16:35


بازیگرانی که در یک نقش آسیب روحی دیدند

برترین ها/ بازیگرها قلب و روح خود را به فیلم ها می بخشند. این امر به ماه ها آماده سازی خود و بررسی و مطالعه ی یک نقش نیاز دارد.

بازیگرها قلب و روح خود را به فیلم ها می بخشند.

این امر به ماه ها آماده سازی خود و بررسی و مطالعه ی یک نقش نیاز دارد. هر چه بیشتر روی نقش کار شود، بازیگر به شکل طبیعی تری می تواند آن را به اجرا درآورد و احساسات بیشتری در تماشاگران برانگیزد. با این حال، فرو رفتن زیاد در یک نقش می تواند بازیگر را برای همیشه تغییر دهد..

.


بازنشر از : آخرین خبر