1402\10\11 01:12:11


چند رجزخوانی جذاب سینمای ایران

آخرین خبر/ کدوم سکانس بنظرتون جذاب‌تر بود؟فیلم‌ها: متری شیش و نیم، جان‌دار، بی‌ مادر، ابلق، شنای پروانه، مغز استخوان، جدایی نادر از سیمین، کارگر ساده نیازمندیم، بدون تاریخ، بدون امضا، علف‌زار بازار . .

کدوم سکانس بنظرتون جذاب‌تر بود؟فیلم‌ها: متری شیش و نیم، جان‌دار، بی‌ مادر، ابلق، شنای پروانه، مغز استخوان، جدایی نادر از سیمین، کارگر ساده نیازمندیم، بدون تاریخ، بدون امضا، علف‌زار بازار.

.


بازنشر از : آخرین خبر